Ogólne Warunki Szkolenia Spadochronowego - Regulamin


DEFINICJE
PRZEDSTAWICIEL: Klub Spadochronowy Atmosfera (Club Deportivo de las Actividades Fisico-Deportivas Atmosfera) z siedzibą w Espartinas, Urb. El Capricho 1, 41-807 prowincja Sevilla, Hiszpania, zarejestrowany w  w Registro Andaluz de Entidades Deportivas pod numerem 021982, zwany również CD ATMOSFERA.
ORGANIZATOR spadochronowych na terenie Hiszpanii:  Klub Sportowy Skydive Spain (Club Deportivo Skydive Spain), zwany CD Skydive Spain.
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej (złożenie zamówienia) na usługi świadczone przez organizatora;
SKOCZEK – uczestnik skoków, który posiada dokument potwierdzający wyszkolenie do poziomu samodzielności.
UCZEŃ – SKOCZEK - uczestnik skoków, który nie posiada dokumentu potwierdzającego wyszkolenie do poziomu samodzielności.
STUDENT - SKOCZEK– uczestnik szkolenia spadochronowego;
PASAŻER – klient chętny do wykonania skoku spadochronowego w tandemie.

ZASADY OGÓLNE
Niniejszy regulamin, określa działanie  PRZEDSTAWICIELA i jego warunki świadczenia usług, stanowi wzorzec umowy  w rozumieniu art. 384 i nast kodeksu cywilnego i obowiązuje obie strony umowy, jeżeli strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień.
Regulamin jest podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej PRZEDSTAWICIELA.
Wykupienie skoku spadochronowego lub szkolenia AFF w Hiszpanii równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

SIŁA WYŻSZA
Jeżeli zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia składania zamówienia (zdarzenia o charakterze przypadkowym bądź naturalnym), przedstawiciel jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy i niniejszego regulaminu, w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować przedstawiciela o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt 1.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza organizatora wobec klienta, jest ona ograniczona do rzeczywistej straty.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SKOKACH SPADOCHRONOWYCH
W celu rezerwacji skoku należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz opłacić skok.
SKOCZEK zobowiązany jest stosować się do regulaminu skoków spadochronowych (w tym tandemowych) ORGANIZATORA.
W biurze przed skokiem należy okazać ważny voucher, zaproszenie na skok lub dowód opłacenia skoku/skoków. SKOCZEK, również PASAŻER jest zobowiązany do akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz podpisania zgody na skok.
Po skoku ze względu na ogromny poziom adrenaliny w organizmie nie zaleca się prowadzenia samochodu/motoru minimum 1 godzinę po skoku.
FILMOWANIE I FOTO
Jeżeli klient dokonał zamówienia na skok filmowany w Hiszpanii, CD ATMOSFERA rekomenduje zabrać swój nośnik.  Film i fotki zostaną skopiowane bezpośrednio na pendrive, kartę SD czy dysk przenośny.
Jeżeli klient dokonał zamówienia na skok filmowany u Organizatora, film zostanie wykonany zgodnie ze standardami Organizatora.
Przedstawiciel w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie usługi przez Organizatora.
Usługa filmowania i foto jest oddzielna usługą od wykonania skoku tandemowego.
Pamiętać należy, że do filmowania skoków stosuje się kamery nieprzeznaczone standardowo do wykonywania skoków spadochronowych. Producent sprzętu nie gwarantuje jego poprawnego działania w przypadku różnic temperatur i ciśnień występujących podczas swobodnego spadania. W przypadku braku filmu ze skoku zwrotowi podlega kwota usługi filmowania (nie dotyczy to skoków zakupionych w cenach promocyjnych).
Jeśli klient zamówił skok bez filmu lub bez zdjęć, może dokupić tę opcję na miejscu, ale rekomendowane jest  dokonanie rezerwacji wcześniej ze względu na dostępność kamerzystów.

POGODA
Organizator wykonuje skoki w warunkach niezagrażających bezpieczeństwu pasażera i instruktora. Nie wykonuje się skoków w deszczu lub przy bardzo silnym, termicznym wietrze.
Ocena stanu pogody należy do kierownika skoków. Ocena stanu pogody nie należy do klienta.
W przypadku pogody uniemożliwiającej wykonanie skoków ORGANIZATOR skontaktuje się z Klientem na podany numer.
W zależności od prognozy i oceny stanu pogody na dany dzień przez kierownika skoków w konsultacji z pilotami samolotu, uprasza się o wstrzymanie się z przyjazdem na lotnisko i oczekiwanie do czasu podjęcia decyzji co do godziny skoku lub odwołania skoków w danym dniu.
W przypadku odwołania skoku z powodu pogody przez pasażera, nie przysługuje zwrot pieniędzy.
W przypadku odwołania skoków z powodu pogody, należy ustalić nową datę z osobą do kontaktu z organizatorem podana przez przedstawiciela.

ZASADY DZIAŁANIA PROMOCJI, REZERWACJI ORAZ ZWROTÓW.
Skoki rabatowane ważne są w okresie trwania promocji i muszą być wykorzystane przed upływem terminu ważności, określonego w warunkach danej promocji.
Skoki zakupione w cenach promocyjnych nie podlegają zwrotom.
Zmiana daty rezerwacji możliwa jest bez dodatkowych kosztów do 3 dni roboczych przed skokiem.
Rezygnacja ze skoku zakupionego w cenach promocyjnych nie oznacza zwrotu pieniędzy.
Voucher na skok ważny jest na okaziciela. Voucher z określoną datą ważności należy bezwzględnie wykorzystać w okresie ważności. Dotyczy to wszystkich skoków w cenach promocyjnych i normalnych.
Organizator może zawiesić wykonywanie skoków z powodów technicznych, ograniczeń czasowych, meteorologicznych lub innych przypadkach związanych z bezpieczeństwem wykonywania lotów i zgodności z przepisami prawa. W takich przypadkach klient może ustalić nowy termin wykonania skoku w ramach daty ważności vouchera. Zmiana terminu skoku przez organizatora nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą. W przypadku niemożności wykonania skoku w innym terminie z winy klienta oznacza to rezygnację ze skoku. W tej sytuacji w przypadku skoków zakupionych w cenach promocyjnych nie podlegają one zwrotowi, w przypadku skoku zakupionego w cenie normalnej przysługuje zwrot 50% wartości opłaconego skoku.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA AFF w Hiszpanii:
Potwierdzenie ukończenia 16 roku życia
Zgłoszenie na szkolenie spadochronowe
Ubezpieczenie OC na min 1,2 mln PLN
Zaświadczenie od lekarza internisty o braku przeciwwskazań dla osób powyżej 50 roku życia.

UPRAWNIENIA PRZEDSTAWICIELA WYKONYWANIA SZKOLEŃ AFF W HISZPANII
CD ATMOSFERA działa na podstawie wytycznych United States Parachutes Association, zebranych w Skydiving Information Manual (SIM). Wszyscy instruktorzy CD ATMOSFERA posiadają stosowne i ważne licencje instruktorskie USPA lub BPA lub odpowiedniego stowarzyszenia oraz ubezpieczenie OC.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH SPADOCHRONOWYCH AFF lub W ZAKWATEROWANIU W BAZIE SPADOCHRONOWEJ
Warunkiem rezerwacji miejsca na szkolenie spadochronowe jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości określonej w ofercie na dane szkolenie, podpisanie formularza członkowskiego oraz przesłanie danych  za pomocą formularza internetowego. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu/zakwaterowaniu z jakichkolwiek przyczyn, w tym również niezależnych od uczestnika szkolenia. Opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku znalezienia przez uczestnika szkolenia i zgłoszenia CD ATMOSFERA osoby na jego miejsce, ponoszącej koszty szkolenia w wysokości równej sumie zadeklarowanej przez uczestnika oraz w czasie gwarantującym umożliwienie dokonania zmian w rezerwacjach biletów lotniczych i innych. Pozostała część należności za szkolenie musi zostać wniesiona w całości przed rozpoczęciem szkolenia spadochronowego – min. 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku samego ZAKWATEROWANIA całość opłaty musi zostać wniesiona w momencie dokonania rezerwacji. Rezerwacja jest bezzwrotna w przypadku odwołania przyjazdu po upływie 14 dni roboczych do rozpoczęcia pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji po jej złożeniu do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu Klient zostanie obciążony 30% wysokości wpłaty.
W przypadku niemożliwości ukończenia kursu lub wyjazdu szkoleniowego z jakiegokolwiek powodu żadna część opłaty za kurs czy wyjazd nie podlega zwrotowi.
W przypadku niemożliwości ukończenia kursu z przyczyn niezależnych od uczestnika, istnieje możliwość ukończenia szkolenia w innym terminie ustalonym przez CD Atmosfera, jednakże nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania zgłoszenia na szkolenie oraz jedynie pod warunkiem, iż w takim terminie CD Atmosfera nadal prowadzić będzie działalność szkoleniową (zaprzestanie prowadzenia takiej działalności przez CD Atmosfera po terminie wyjazdu szkoleniowego nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu opłat za szkolenie).
Podjęcie szkolenia w terminie innym, niż wskazany w zgłoszeniu na szkolenie, może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych skoków doszkalających czy egzaminacyjnych lub powtórzenia któregokolwiek z poziomów szkolenia, wszelkie dodatkowe opłaty z tym związane muszą być wniesione przed wykonaniem dodatkowych skoków.

WYMAGANE OBOWIĄZKOWE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA
Oświadczenie skoczka zamierzającego wykonywać skoki spadochronowe AFF, consolidation jumps i skoki do uzyskania licencji samodzielnego skoczka.
i.     Niniejszym zgłaszam dobrowolnie chęć wykonywania skoków spadochronowych na tere­nie spadochronowej strefy zrzutu Skydive Spain, współpracującej ze szkołą spadochronową CD Atmosfera
ii.     Przyjmuję do wiadomości, iż spadochroniarstwo jest sportem wysokiego ryzyka.
iii.     Przyjmuję do wiadomości, że sprzęt spadochronowy nawet prawidłowo eksploatowany może nie zadziałać prawidłowo, dlatego konieczne jest przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i stosowanie się do regulaminu.
iv.     Niniejszym potwierdzam, iż akceptuję ryzyka i niebezpieczeństwa, wynikające z uprawiania spadochroniarstwa, rozumiejąc, iż może wiązać się to z ryzykiem poważnego usz­kodzenia ciała, prowadzić do trwałego kalectwa lub śmierci.
v.     Zdaję sobie sprawę, iż osobiście i bezpośrednio odpowiadam za swoje zdrowie i życie oraz, iż stosowanie się do instrukcji i metod szkolenia przedstawianych mi w trakcie szkolenia spadochronowego oraz w trakcie wykonywania skoków, ma fundamentalne znaczenie dla minimalizacji ryzyka.
vi.     Zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania procedur i poleceń instruktorów, obsługi naziemnej oraz wyznaczonych i uprawnionych przedstawicieli CD Atmosfera oraz CD Skydive Spain
vii.     Zobowiązuję się, iż w przypad­ku szkód majątkowych lub uszkodzenia ciała albo utraty zdrowia lub śmierci z powodu uprawia­nia przeze mnie spadochroniarstwa oraz aktywności naziemnych ani ja, ani żadna osoba trzecia (w tym moi spadkobiercy, rodzina bądź opiekunowie), nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń ani pociągać do odpowiedzialności szkoły Atmosfera ani jej instruktorów i przedstawicieli, których to roszczeń niniejszym się zrzekam.
viii.     Oświadczam, że jako skoczek spadochronowy posiadam stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości minimum 1 200 000 (jeden milion, dwieście tysięcy) PLN, które zobowiązuję się przedstawić w oryginale do wglądu przed rozpoczęciem szkolenia spadochronowego.
ix.     Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, jeśli został utrwalony podczas przygotowań do skoku, przed, w trakcie i po skoku, poprzez użycie go w drukowanych, elektron­icznych oraz audiowizualnych działaniach promocyjnych i reklamowych CD Atmosfera. Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CD Atmosfera dla celów związanych z organizacją skoków spadochronowych oraz celów promocyjnych i mar­ketingowych. Zostałem poinformowany o prawie do wglądu i poprawiania moich danych oraz o tym, że podanie danych jest dobrowolne.
x.     Zdaję sobie sprawę, iż uprawianie spadochroniarstwa jest sportem wymagającym dobrego stanu zdrowia i dobrej sprawności fizycznej i psychicznej, a ich brak może zwiększać ryzyka urazów i uszkodzeń ciała. Oświadczam z pełną świadomością wcześniej wymienionego ryzyka, że nie chorowałem(am) i nie choruję na choroby nerwowe i psychiczne, choroby serca i układu krążenia, padaczkę i inne oraz, że nie zażywałem(am) i nie zażywam narkotyków ani środków psy­chotropowych lub innych o podobnym działaniu.
xi.     Przyjmuję do wiadomości, iż szkody, w tym związane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia bądź uszkodzeniem mienia, mogę pokryć w drodze wykupienia na swój koszt stosownej polisy ubezpieczeniowej (np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków).
Zobowiązuję się do powstrzymania od wykonywania skoków spadochronowych będąc pod wpływem alkoholu lub innych, podobnie działających środków. Wszelkie wątpliwości z tym związane zobowiązuję się zgłosić do Instruktora.
Wszystkie podane w karcie rejestracyjnej przeze mnie informacje  i podpis są autentyczne.

Oświadczenie pasażera skoku tandemowego
i.     Niniejszym zgłaszam dobrowolnie wykonania skoku tandemowego na terenie działalności Organizatora, wskazanego przez Przedstawiciela.
ii.     Zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania instrukcji i poleceń instruktorów, obsługi naziemnej oraz wyznaczonych i up­rawnionych do szkolenia pracowników Organizatora lub CD Atmosfera, zarów­no przed startem samolotu (na ziemi), w samolocie, jak i w czasie skoku, w szczególności w chwili lądowania. Dotyczy to konieczności podniesienia obu nóg do góry w celu umożliwienia prawidłowego lądowania.
iii.     Przyjmuję do wiadomości, że moje zachowanie może skutkować odmową wykonania skoku przez tandem-pilota, może też skutkować odniesieniem urazów w trakcie opuszczania samo­lotu lub lądowania.
Akceptuję fakt, że tandem-pilot może odmówić wykonania skoku jeśli stwierdzi pozostawanie pasażera pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka.
iv.     Akceptuję fakt, iż w żadnym z powyżej opisanych sytuacji Pasażerowi nie przysługuje zwrot kwoty uiszczonej za skok ani żadne inne roszczenia odsz­kodowawcze.
v.     Przyjmuję do wiadomości, iż podczas skoku tan­demowego zostanę podpięty uprzężą bezpośrednio do uprzęży instruktora i zdaję sobie sprawę z zakresu związanego z tym kontak­tu, w tym podczas przygotowania do skoku oraz w czasie trwania skoku.
vi.     Zdaję sobie sprawę, iż uprawianie spadochroniarstwa jest sportem wymagającym dobrego stanu zdrowia i dobrej sprawności fizycznej i psychicznej, a ich brak może zwiększać ryzyka urazów i uszkodzeń ciała. Oświadczam z pełną świadomością wcześniej wymienionego ryzyka, że nie chorowałem(am) i nie choruję na choroby nerwowe i psychiczne, choroby serca i układu krążenia, padaczkę i inne oraz, że nie zażywałem(am) i nie zażywam narkotyków ani środków psy­chotropowych lub innych o podobnym działaniu.
vii.     Zobowiązuję się do powstrzymania od wykonywania skoków spadochronowych będąc pod wpływem alkoholu lub innych, podobnie działających środków. Wszelkie wątpliwości z tym związane zobowiązuję się zgłosić w manifeście CD Skydive Spain.