Archiwum newsów 2010-IX2015

skoki w hiszpanii, skoki spadochronowe z samolotu kurs affWielki dzień dla naszych absolwentów kursu spadochronowego AFF, którzy chcą skakać również w Polsce. Od tego sezonu nie wymagane są badania lekarskie! Do tej pory wiele osób nie było w stanie przejść rygorystycznych badań i cieszyć się swobodnym spadaniem. Nasi studenci narzekali również, że chcąc skakać w Polsce muszą dopełniać dodatkowych formalności. Teraz jeszcze jeden problem z głowy!

Komunikat Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczący badań lotniczo-lekarskich zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami za Lotniczą Polską poniżej.

 

W związku z wejściem w życie rozporządzeń dotyczących wymagań zdrowotnych dla członków personelu lotniczego oraz członków personelu pokładowego, których dotyczy Komunikat Prezesa ULC z dnia 25 marca 2013 r. i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje:

I. Nowo wprowadzane regulacje zwalniają z obowiązku wykonywania badań lotniczo-lekarskich skoczków spadochronowych oraz kandydatów na skoczków spadochronowych.

II. Badania lotniczo-lekarskie 1 klasy, zgodne z wymogami UE, będą przeprowadzane na następujące specjalności lotnicze: pilota samolotowego zawodowego, pilota samolotowego liniowego, pilota samolotowego w załodze wieloosobowej, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, pilota pionowzlotu liniowego i pilota wiatrakowcowego zawodowego. Wymagania zdrowotne na te specjalności lotnicze określa rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zwane dalej „rozporządzeniem (UE) nr 1178/2011”.

III. Badania lotniczo-lekarskie 2 klasy, zgodne z wymogami UE, będą przeprowadzane na następujące specjalności lotnicze: pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota sterowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota wiatrakowcowego, radiooperatora pokładowego, nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego. Wymagania zdrowotne na te specjalności lotnicze określa rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 oraz Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. w odniesieniu do nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego.

IV. Badania lotniczo-lekarskie 3 klasy, zgodne z wymogami UE, będą przeprowadzane na członków personelu służb ruchu lotniczego tj. na kontrolera ruchu lotniczego, praktykanta kontrolera ruchu lotniczego, informatora służby informacji powietrznej oraz informatora lotniskowej służby informacji powietrznej. Wymagania zdrowotne na te specjalności lotnicze określają Wymagania EUROCONTROL.

V. W zakresie badań lotniczo-lekarskich na świadectwa kwalifikacji zastosowanie będą miały regulacje krajowe. Wymagania zdrowotne w tym zakresie nie uległy zmianom. Zastąpiono jedynie dotychczasową nazwę „klasa 3” nazwą „wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji”, co było podyktowane tym, że zgodnie z regulacjami unijnymi klasa 3 zdrowia została przypisana członkom personelu służb ruchu lotniczego.

VI. Wprowadzane regulacje pozwalają na uznanie, że członek personelu lotniczego posiadający orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1 lub 2 spełnia wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji. Oznacza to, że np. pilot szybowcowy, posiadający ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie 2 klasy zdrowia wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, ubiegający się o świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 495 kg, jest uznany za spełniającego wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji. W takiej sytuacji nie musi poddawać się badaniom lotniczo-lekarskim stwierdzającym spełnienie wymagań zdrowotnych na świadectwo kwalifikacji i nie musi uzyskiwać odrębnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego potwierdzającego spełnienie tych wymagań. Posługuje się on odpowiednio posiadanym orzeczeniem wyższej klasy zdrowia.

VII. W zakresie wymagań zdrowotnych na licencję pilotów rekreacyjnych LAPL, zastosowanie mają bezpośrednio przepisy rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, zgodnie z którym dla licencji LAPL(A), LAPL(H), LAPL(S) oraz LAPL(B) wydaje się orzeczenie lotniczo-lekarskie na potrzeby LAPL, przy czym orzeczenie lotniczo-lekarskie wyższej klasy, tj. klasy 1 lub 2 potwierdza spełnienie wymagań zdrowotnych na licencję pilota rekreacyjnego.